Allgemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
1.1.
Partijen bij deze overeenkomst zijn q-invoice B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 68644043 en de gebruiker van de website (“gebruiker”).
1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, waarbij q-invoice aan de gebruiker toegang verleent tot het gebruikersgedeelte van de website. Het gebruikersgedeelte bestaat uit de voor niet-gebruikers afgeschermde delen van bovengenoemde website.

2. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst
2.1.
De overeenkomst komt tot stand als volgt: het vrijblijvende aanbod wordt gedaan door middel van de terbeschikkingstelling van het daartoe bestemde elektronische formulier op de website, dat door de gebruiker kan worden ingevuld. De aanvaarding van het aanbod door de gebruiker geschiedt door de invulling van het formulier en diens akkoordverklaring met de inhoud daarvan en van deze abonnementsvoorwaarden door het klikken op de knop ‘verzenden’. De overeenkomst komt definitief tot stand door de bevestiging van Q-invoice aan de gebruiker, via e-mail of telefonisch. Q-invoice is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een gebruiker te weigeren.
2.2.
Elke partij heeft het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in of buiten rechte te ontbinden ingeval de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst en daarin volhardt, ook na afloop van een redelijke termijn na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling.

3. Rechten en verplichtingen van de gebruiker
3.1.
Een gebruiker verkrijgt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot rubrieken van de website, die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-gebruikers (“het gebruikergedeelte”).
3.2.
Q-invoice behoudt zich het recht voor om op ieder moment rubrieken aan het gebruikergedeelte toe te voegen, uit het gebruikergedeelte te verwijderen, of deze toegankelijk te maken voor niet-gebruikers zonder dat dit tot enige verplichting tot restitutie van abonnementsgelden leidt.
3.3.
De gebruiker draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van het abonnement wordt toegerekend aan de gebruiker, c.q. aan de persoon aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend. De gebruiker draagt een risicoaansprakelijkheid voor het gebruik dat van het abonnement wordt gemaakt.
3.4.
Het is gebruiker toegestaan om voor eigen gebruik van de website afkomstige informatie af te drukken. Alle informatie op de website is beschermd door auteursrechten en/of het databankenrecht van Q-invoice of derden. Het is gebruiker niet toegestaan deze informatie op enige wijze verder te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Q-invoice. Onder openbaar maken wordt in dit geval ook verstaan het beschikbaar stellen van de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden.
3.5.
Voor zover de gebruiker in de gelegenheid wordt gesteld om vragen, opmerkingen of andere informatie via de website aan Q-invoice en/of aan derden kenbaar te maken, zal hij van dit recht alleen gebruik maken met inachtneming van algemene fatsoensnormen en zich onthouden van grievend taalgebruik, beledigingen, etc.
3.6.
De gebruiker is volledig aansprakelijk voor de juistheid van onder zijn naam verzonden facturen. Tevens is de gebruiker volledig aansprakelijk voor eventuele claims voortvloeiend uit incorrecte facturering, incorrecte levering, fiscale claims etc.
3.7.
Het gebruik van Q-invoice is voorbehouden aan de gebruiker. Het is verboden om de dienst Q-invoice aan derden, of voor derden, commercieel aan te wenden en als zodanig als dienst aan te bieden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Q-invoice en zonder dat hiervoor een aanvullende overeenkomst is afgesloten.

4. Prijzen, facturering en betaling
4.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen luiden de tarieven in Euro exclusief btw.
4.2.
De kosten voor het gebruik van Q-invoice worden u per kwartaal – tenzij anders overeengekomen – in rekening gebracht. De factuur zal van uw rekening worden afgeschreven via SEPA European incasso. Als de incasso opdracht niet slaagt of gestorneerd wordt krijgt u de mogelijkheid via iDEAL of bankoverschrijving het verschuldigde bedrag te voldoen. De betalingsverplichting blijft onverminderd van kracht.

4.3
Opzeggen kunt u schriftelijk of per email. Uw opzegging dient ons bereikt te hebben uiterlijk een maand voor de datum waarop uw contract verlengd wordt.

4.4.
Q-invoice is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. De aanpassing wordt kenbaar gemaakt door vermelding op de website en/of per e-mail. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen direct van toepassing.

5. Garantie en aansprakelijkheid
5.1.
Q-invoice streeft ernaar om de website zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Q-invoice garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kunnen onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etc.
5.2.
Q-invoice streeft er naar om op zowel het gebruikergedeelte als op het algemeen toegankelijke gedeelte van de website correcte en actuele informatie aan te bieden. Q-invoice kan hier echter niet voor instaan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de geboden informatie uit.
5.3
Q-invoice is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid, noch voor de inhoud van internetpagina’s buiten de website waar door middel van ‘links’ op de website naar wordt verwezen.
5.4.
De aansprakelijkheid van Q-invoice wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade, uitsluitend als gevolg van onvoldoende beschikbaarheid. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500, – (vijfhonderd euro).
5.5.
Aansprakelijkheid van Q-invoice voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is expliciet uitgesloten.

6. Privacy
6.1.
Q-invoice houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Q-invoice verwerkt de door de gebruiker bij het aangaan van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kan het gebruik van de website door de gebruiker leiden tot verwerking van persoonsgegevens. Laatstbedoelde verwerkingen geschieden ten behoeve van onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de werking van de website en dergelijke. De persoonsgegevens als bedoeld in dit lid worden door Q-invoice niet verstrekt aan derden.
6.2.
De gebruiker kan op de website te allen tijde zijn eigen gebruikergegevens inzien en corrigeren. Deze informatie en functionaliteit zijn uitsluitend toegankelijk voor de gebruiker die beschikt over de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker.

7. Overige bepalingen
7.1.
Wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de wijzigingen, aanvullingen en/of afwijkingen betrekking hebben. Q-invoice is echter te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen door wijziging van de voorwaarden zoals deze op de website worden vermeld en kennisgeving hiervan aan de gebruiker via de website en/of per post of e-mail.
7.2.
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Q-invoice en de gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Probeer q-invoice 30 dagen gratis. Zonder verplichtingen.

Gebruiksvriendelijke software, service en een goede prijs- kwaliteitsverhouding zijn ook waarden die wij hoog in het vaandel hebben staan in ons bedrijf. Met dezelfde overtuiging adviseren we het pakket Q-invoice aan al onze freelancers!

Diana Sojio
Diana SojioFreelancer Template

Q-Invoice voldoet prima voor ons, binnen 30 minuten hebben wij ons volledige artikelen / klantenbestand geïmporteerd en de factuur-, offerte- en pakbon layout aangemaakt. Alles werkt snel en eenvoudig, facturen maken en duidelijke overzichten met een zeer goede support. Kortom een aanrader!

Robert Pigeaud
Robert PigeaudFirm4

Ik gebruik het pakket q-invoice al een tijdje nu. Ik vind een een helder pakket. Perfect voor kleine bedrijven en ZZP-ers. En altijd de facturen online te bekijken vanaf elke werkplek!

Mark de VriesNijmedia

Q-invoice bied voor ons dè uitkomst om de facturen te beheren. Zonder overbodige opties hebben wij de perfecte controle over openstaande facturen. Ook waarderen we de persoonlijke service.
Dank Casper.

Joris Halman
Joris HalmanMascottePakken.nl

Tijdens onze zoektocht naar een pakket waarmee we ons interne projectsysteem automatisch konden koppelen met de facturering zijn wij bij Q-invoice uitgekomen omdat er een uitgebreide API beschikbaar is. Tijdens de implementatie van de koppeling hadden wij enkele vragen, we werden steevast snel en goed geholpen. Super service!

Ton Buurman
Ton BuurmanCowpunks

Om onze administratie soepel te laten verlopen moeten wij facturen maken en hebben we Q-invoice aan ons reserveringssysteem gekoppeld. Onze boekhouding is daarmee compleet onder controle. Dankzij de alerte en proactieve service van q-invoice was de integratie van het pakket in onze site eenvoudig. Ze bellen snel terug of bellen zelf met suggesties voor verbeteringen of andere tips. Prima! Wij zijn fan.

Joost de BoerDe Streekmarkt

Q-Invoice is voor mij als IT’er een overzichtelijk en begrijpbaar online boekhoudpakket. Alles is netjes en overzichtelijk weergegeven en je kan in één oogopslag zien hoe je er financieel voorstaat. Ook kan je met vragen altijd bij de support afdeling van Q-Invoice terecht.

Jean Paul Andrée
Jean Paul AndréeRockIT

Na een lange zoektocht met eenvoudige wensen (online werken, factureren per mail, inkomende facturen en duidelijke rapportages) vonden wij q-invoice. De mogelijkheid om facturen te maken in woocommerce was ideaal en na een test periode zijn wij overgestapt. Sindsdien gebruiken wij q-invoice met veel plezier. Het scheelt een hoop tijd en de support is geweldig. Een aanrader!

Jeroen Tang
Jeroen TangOwnerGeels & Co.

Door de goede lay-out functie kan ik met q-invoice online facturen maken die in stijl kloppen met wat ik wil uitstralen. Ook de mogelijkheid om in dezelfde email bijlagen toe te voegen vind ik een toegevoegde waarde voor mijn klant. Wil je geen ingewikkeld pakket dan is q-invoice een super én goedkoper alternatief voor de duurdere aanbieders van online boekhoudpakketten.

Roebi Weterings
Roebi WeteringsManoDestra

We waren al enige tijd opzoek naar een boekhoudpakket wat aansluit op onze webshops en hiernaast tevens inzicht geeft in de huidige voorraad. Facturen maken met Q-invoice gaat makkelijk en snel. Door de uitgebreide API service en met name persoonlijke aandacht gaat dit onze verwachting te boven! Zelfs buiten kantooruren snel en persoonlijk contact, q-invoice is een verlengstuk van het bedrijf. Wij zijn om!

Herman Bouw
Herman BouwGerichte Keuze